فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
بهرود اترک
گروه بازرگانی داودی
زیست فرآورده های بهمن
گروه سبزدشت
برندگان دور دنیا (فروشگاه آرش)
عرشیا دارو
داروسازی وتاک
فام زرین کیمیا آور
شیمی دارویی آفاق
زاگرس فارمد پارس ( داملران رازک)
داروسازی وتاک
رویان دارو