TYLOVET 100-تایلووت 100®

داروسازی وتاک
تایلووت 100®
تایلوزین فسفات 10% گرانول مخلوط در دان
 
 دسته دارویی: آنتی بیوتیک (گروه ماکرولیدها)
 ترکیب: هر کیلوگرم حاوی ۱۰۰ گرم تایلوزین فسفات به فرم خالص می باشد.
 موارد مصرف:
جوجه گوشتی: جهت پیشگیری و کنترل CRD
جهت بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد
مرغ تخمگذار: افزایش تولید تخم مرغ و بهبود راندمان غذایی
پولت ها: جهت پیشگیری و کنترل CRD
 
 مقدار و روش مصرف:
جوجه گوشتی:
جهت پیشگیری و کنترل: ۸/۸ تا ۱۱ کیلوگرم تایلووت ۱۰۰ در هر تن خوراک (صفر تا ۵ روزگی)، سپس در سن ۳ تا ۵ هفتگی به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت مجددا خوراک حاوی دارو به جوجه ها داده شود.
جهت بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد: ۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم تایلووت ۱۰۰ در هر تن خوراک از یک روزگی تا کشتار به صورت مداوم به جوجه ها داده شود.
 مرغ تخمگذار: ۵۰۰ گرم تایلووت ۱۰۰ در هر تن خوراک از شروع تخمگذاری تا پایان دوره .
 پولت ها: ۱۱ کیلوگرم تایلووت ۱۰۰ در هر تن خوراک (صفر تا ۵ روزگی)، سپس در سن ۳ تا ۵ هفتگی به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت مجددا خوراک حاوی دارو به پولت ها داده شود.
 تداخل دارویی: همزمان با آنتی بیوتیکهای خوراکی دیگر مصرف نشود.
 زمان پرهیز از مصرف:
در صورت استفاده از ۸/۸ تا ۱۱ کیلوگرم تایلووت ۱۰۰ در هر تن خوراک، ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود.
موارد احتیاط:
 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 در هنگام حمل و نقل و مخلوط نمودن از دستکش، لباس مخصوص و ماسک ضد غبار استفاده نمایید.
 توصیه: برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط با مکمل معدنی و یا با حجم های کوچکتر خوراک صورت گیرد و سپس با خوراک نهایی مخلوط شود.
 شرایط نگهداری: در جای خشک و در دمای پایینتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.
 بسته بندی: پاکت ۵ کیلوگرمی