کیمیا متوکسوپریم 240®

داروسازی کیمیا فام
 کیمیا متوکسوپریم 240®
  سولفادیمتوکسین 20 % + تری متوپریم 4 %
گروه دارویی: آنتی بیوتیک 
شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی 
ترکیب: 
هر میلی لیتر کیمیامتوکسوپریم 024®حاوی 200 میلی گرم سولفادیمتوکسین و 40 میلی گرم تری متوپریم است. 
مکانیسم اثر: 
سولفادیمتوکسیناز خانواده سولفونامیدها بوده واز تبدیل اسید پاراآمینو بنزوئیک به اسید دی هیدرو فولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت به عمل می آورد . این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر دارای خاصیت باکتریسیدی بوده و بر روی اغلب ارگانیسم های گرم منفی مانند گونه های اشرشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا و باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکها و استرپتوکوکها ونیزمایکوپلاسماها و پروتوزوآها موثر می باشند. 

گونه هدف: 
طیور (گوشتی، مادر) 

موارد مصرف: 
کیمیامتوکسوپریم 240جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به سولفادیمتوکسین + تری متوپریم مانند CRD،کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، پنومونی های باکتریایی و اسهالهای عفونی تجویز می گردد. 

مقدار و روش مصرف: 
500 میلی لیتر کیمیامتوکسوپریم240در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5- 3 روز بر اساس سن و وزن می باشد. 

توجه:مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد. 

موارد منع مصرف: 
تجویز کیمیامتوکسوپریم 240 در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است 
توجه: از استفاده دارو در آبهای اسیدی با PHکمتر از 6 خودداری گردد. 

تداخلات دارویی: 
از تجویز همزمان کیمیا متوکسوپریم با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد. 

زمان پرهیز از مصرف: 
مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد. 

موارد احتیاط: 
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد. 
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود. 

شرایط نگهداری: 
در جای خشک، خنک(در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد. 

بسته بندی: 
ظروف پلی اتیلنی نیم و یک لیتری به همراه لیوان مدرج