بیسموت ساب نیترات ( تیت سیل)

فن آوران زیستی کیمیا
بیسموت ساب نیترات ( تیت سیل)
پماد پستانی بیسموت ساب نیترات، در طول دوره خشکی بعنوان یک سد مکانیکی موثر بمنظور ممانعت از ورود عوامل بیماریزا و بروز عفونتهای جدید داخل پستانی عمل کرده و در نتیجه باعث کاهش میزان بروز موارد حاد بالینی ورم پستان می گردد.