لاکسادام باریج

باریج‌ اسانس
لاکسا دام
دسته بندی براساس دارو
ضد نفخ

نوع دام
نشخوارکنندگان, اسب, حیوانات خانگی