کلسیم بوروگلوکونات 20 درصد

شهید قاضی
محلول برای تزریق (انفوزیون) - 500ml دسته دارویی : تامین کننده کلسیم خون