فلوجکت

رویان دارو
فلو جکت®
فلورفنیکل 30%
(محلول استریل تزریقی)

● ترکیب: هر میلی‌لیتر محلول تزریقی فلور فنیکل حاوی 300 میلی‌گرم فلورفنیکل می‌باشد. ‌
 ● مکانیسم اثر:
فلورفنیکل به واحد‌‌ 50s ریبوزومی متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتریایی می‌شود.‌
پس از تزریق داخل عضلانی(IM) حدود 79% دارو جذب بدن می‌شود. توزیع دارو در بدن به صورت مناسبی انجام می‌شود و حتی غلظت دارو درCFS به مقادیر درمانی می‌رسد.‌
نیمه عمر سرمی این دارو حدود 18 ساعت است. جذب فلورفنیکل در سگ‌ها و گربه‌ها کمتر و نیمه عمر آن نیز حدود 5 ساعت است.‌
● موارد مصرف: ‌
گاو: درمانBRD ایجاد شده توسط پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس
سگ و گربه: عفونت‌های سیستمیک حساس به دارو به ویژه هنگامی که استفاده از کلرامفنیکل بدلیل خاصیت میلوتوکسیک آن امکان پذیر نباشد.‌
مقدار نحوه مصرف: ‌
گاو: ‌mg/kg 20‌ بصورت IM (درون عضلانی) در عضله گردن، تزریق را مجددا 48 ساعت بعد تکرار نمایید.‌
 mg/kg 40‌ بصورت SC (زیر جلدی) یک تزریق در گردن
- از تزریق بیش از ml 10 در هر نقطه خودداری نمایید.‌
سگ mg/kg: 25-20‌ بصورت درون عضلانی(IM) یا زیر جلدی(SC) هر 8 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز.
گربهmg/kg: 25-20 بصورت درون عضلانی(IM) یا زیر جلدی(SC) هر 12 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز
● موارد احتیاط:
مصرف این دارو به صورت IV (درون وریدی) ممنوع است. مصرف این دارو در گاوهای ماده بالای 20 ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرواری توصیه نمی‌شود.‌
آنورکسی، کاهش مصرف آب، التهاب در ناحیه تزریق که با گذشت زمان بهبود می‌یابد. واکنش التهابی در صورتی که محل تزریق در گردن نباشد، شدیدتر است.‌
● زمان پرهیز از مصرف:
گوشت دام‌های تحت درمان تا 28 روز پس از تزریق IM (درون عضلانی) و تا 38 روز پس از تزریق SC (زیر جلدی) قابل مصرف برای انسان نمی‌باشد.‌
در گاوهای شیرواری که شیر آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.
● شرایط نگهداری: در دمای بین 15-25 درجه سلسیوس نگهداری شود. ‌
● بسته بندی: ویال 50 و 100 میلی‌لیتری‌