سولفا-بهرود

بهرود اترک
نام تجاری:سولفا-بهرود
نام ژنریک:سولفادیازین+ تریمتوپریم 48%
شکل دارو:سوسپانسیون خوراکی
گروه دارویی:آنتی بیوتیک
مکانیسم اثر:
ترکیب تریمتوپریم و سولفادیازین به صورت سینرژیسم عمل نموده و معمولا اثر باکتری کشی علیه بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مانند اشرشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس داردهر دو ترکیب سنتز پورین باکتری را به روش مختلف متاثر ساخته و ممانعت مضاعف صورت میگیرد.
موارد مصرف:
کنترل و درمان بیماری های باکتریایی طیور ناشی از میکروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی از جمله:
میزان و روش مصرف:
میزان مصرف توصیه شده سولفا بهرود ۱۵ تا ۳٠ میلی گرم از مجموع مواد موثره برای هر کیلو وزن طیور در روز می باشـد. میـزان مصرف بالاتر برای درمان موارد کلی سپتی سمی و عفونت های شدید و میزان مصرف عادی برای درمان سایر بیماری ها و هنگام استرس بکار می‌رود. در طول دوره درمـان فقـط از آب آشـامیـدنـی محتوی دارو استفـاده نمایید.
میزان مصرف در طیور درشرایط عادی بیماری: ۱۵ میلی گرم بـه ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۲٠٠ میلی لیتر سـوسپـانسیون در ۱٠٠٠ لیتر آب به مدت ۵ روز متوالی.
مقدار مصرف در طیور درشرایط حاد بیمـاری: ۳٠ میلـی گـرم بـه ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۲٠٠ میلـی لیتـر سـوسپـانسیون در ۵٠٠ لیتر آب به مدت ۵ روز متوالی.
مقدار مصرف در گوساله، کره اسب، بره و بزغاله: ۱ تا ۲ میلی لیتر به ازای هر ۳٠ کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت ۵ روز متوالی.
موارد منع مصرف:
از مصرف سولفا بهرود در طیور در حال تخمگذاری خودداری کنید.
زمان قطع دارو:
درمان با سولفا بهرود را ۵ روز قبل از کشتار طیور قطع نمایید.
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از ۳٠ درجه سانتیگراد و دور از نـور مستقیـم خـورشیـد نگهداری شود.
از یخ زدگی محافظت گردد.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
بسته بندی:شیشه 200میلی لیتری
ساخت شرکت داروسازی بهرود اترک (ایران)