كلیستي زند 3

فارمازند
كلیستي زند 3  
کلیستین سولفات 3 ميليون واحد بین المللی 
پودر محلول در آب 

ترکیب : 
هر گرم كلیستي زند 3  حاوی 3 ميليون واحد بین المللی کلیستین ( بصورت کلیستین سولفات) می باشد .  

موارد مصرف : 
كلیستي زند 3  برای درمان عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی ، سالمونلا و سایر باکتری های گرم منفی در طیور به کار می رود. 
مقدار و نحوه مصرف : 
محلول در آب آشاميدني :  100 گرم کلیستی زند 3 در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-  5 روز 
مخلوط در دان :  100 گرم کلیستی زند 3 در 250 كيلوگرم دان به مدت 7-  5 روز
-يا طبق نظر دكتر دامپزشك 
شرایط نگهداری : 
در محل خشک و دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود.
زمان پرهیز از مصرف : 
2 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد منع مصرف : ندارد
موارد احتیاط :
دور از دسترس کودکان نگهداری شود . 
بسته بندی : ساشه های چند لايه آلومینیومی 100 گرمی 


Colistizand 3
Colistin sulphate 3 M.I.U.
Water Soluble Powder 

Composition:
Each gram of Colistizand 3 contains 3.000.000 I.U. Colistin (as colistin sulphate).
Indications:
Treatment of intestinal infections due to E.coli, Salmonella and other gram negative bacteria in poultry.
 Dosage and administration:
100 gram Colistizand 3 in 500 liters of drinking water or 100 gram Colistizand 3 in 250 kg of feed for 5-7 days
-As directed by veterinarian.

Storage:
Store between 15 -25°C. Keep in dry place and away from direct light.
Withdrawal Time:
Broilers: 2 days
Contra-indications: Nil
Precautions:
Keep out of reach of children.
Presentation: 100 gram multilayer aluminum foil sachet.