اسپکتینوزند

فارمازند
اسپکتینوزند
لینکومایسین + اسپکتینومایسین
پودر محلول در آب 

ترکیب : 
هر گرم حاوی 222 میلی گرم لینکومایسین به صورت ملح هیدروکلراید و 444 میلی گرم اسپکتینومایسین به صورت ملح سولفات می باشد. 

موارد مصرف : 
اسپکتینوزند برروی بسیاری از باکتری های گرم مثبت ، گرم منفی و مایکوپلاسما های طیور موثر می باشد. از  اسپکتینوزند می توان جهت درمان CRD Complex ، پاستورلوز ، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی درطیور استفاده کرد. 

مقدار و نحوه مصرف :
- جهت درمان  CRD Complex : 150 گرم اسپکتینوزند در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7- 5 روز 
- جهت درمان سینوویت عفونی طیور: 150 گرم اسپکتینوزند در 400 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز 
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک 


شرایط نگهداری :
در محل خشک و دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود. 

زمان پرهیز از مصرف : 
در طیور گوشتی 2 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد. از مصرف تخم مرغ تا 10 روز پس از قطع دارو پرهیز شود.

موارد منع مصرف:
از مصرف همزمان  اسپکتینوزند با ماکرولید ها و فلورفنیکول پرهیز شود.

موارد احتیاط : دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
بسته بندی : ساشه های چند لایه آلومینیومی 150 گرمی


Spectinozand
Lincomycin + Spectinomycin
Water soluble powder 

Composition:
Each gram contains 222 mg Lincomycin (as Hydrochloride) and 444mg Spectinomycin (as Sulphate).    

Indications: 
Spectinozand is effective against gram positive and gram negative bacteria and Mycoplasma spp. Spectinozand is indicated for treatment of CRD Complex, Pasteurellosis, Salmonellosis and Staphylococcal infections in poultry.

Dosage and administration:
Treatment of CRD Complex: 150 grams Spectinozand in 200 liters of drinking water for 5-7 days.
Treatment of Infectious synovitis: 150 grams Spectinozand in 400 liters of drinking water for 3-5 days.
-As directed by veterinarian.

Storage:
Store between 15 -25°C. Keep in dry place and away from direct light.
Withdrawal time: 
Broilers: 2 days
Layers (egg): 10 days 

Contra-indications:
Do not use Spectinozand while using Macrolides or Florfenicol.

Precautions:
Keep out of reach of children.

Presentation: 150 gram multilayer aluminum foil sachet.